Wypożyczalnia
Sprzedaż
Półka
Zaloguj
Zarejestruj
Koszyk
Koszyk jest pusty...
Sortuj według
Aby skorzystać z mechanizmu sortowania prosimy o przejście do wypożyczalni, sprzedaży lub na półkę użytkownika.

Regulamin

współpracy z klientem firmowym w zakresie udostępniania treści multimedialnych

   Niniejszy regulamin świadczenia usług udostępniania treści multimedialnych dotyczy usług oferowanych przez „CzasCzytania.pl Piotr Ruta” wpisanego do CEIDG, ul. Szkolna 7, 05-304 Stanisławów, REGON: 146388360, NIP:8222120973, adres strony internetowej: www.czasczytania.pl, adres poczty elektronicznej: biuro@czasczytania.pl, numer telefonu: (+48) 796-838-211 (dalej „usługodawca”).

 § 1.

W treści niniejszej umowy następujące określenia należy rozumieć jak poniżej:

 1. serwis – multimedialna platforma usługodawcy wykorzystywana do udostępniania treści multimedialnych, obsługiwana przez usługobiorcę, w ramach, której użytkownik końcowy ma również możliwość w ramach katalogu pobrania treści multimedialnych na urządzenia;
 2. aplikacja – oprogramowanie umożliwiające dostęp do serwisu za pośrednictwem urządzeń przenośnych, dostępne do bezpłatnego pobrania w sklepie Google Play oraz AppStore. Aplikacja umożliwia w ramach katalogu korzystanie z treści multimedialnych przez użytkownika na urządzeniu;
 3. konto – indywidualne i bezpłatne konto użytkownika końcowego funkcjonujące w ramach serwisu i aplikacji;
 4. treści multimedialne – wszelkiego rodzaju cyfrowe wersje utworów, tj. poddane procesowi digitalizacji lub opracowaniu do formy elektronicznej, przeznaczone do wykorzystywania w urządzeniach użytkowników końcowych. Przez treści multimedialne rozumie się również książki w formie elektronicznej („e-książki”);
 5. utwór – każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, utrwalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia. Pojęcie utworu obejmuje także pliki elektroniczne (oraz wszelkie wytwory chronione na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. - o prawie autorskim i prawach pokrewnych włączone lub wykorzystane w pliku), na jakim utwór został utrwalony;
 6. katalog - zbiór treści multimedialnych;
 7. materiał wydawniczy –dostarczony lub udostępniony usługobiorcy przez usługodawcę materiał dotyczący treści multimedialnych innych niż sama treść multimedialna, np. biografie, okładki, zdjęcia;
 8. urządzenia – użytkowane przez użytkowników końcowych urządzenia umożliwiające pobranie za pośrednictwem serwisu lub aplikacji treści multimedialnych, a także ich odtwarzanie, w szczególności: telefony komórkowe, komputery osobiste, palmtopy, smartphony, czytniki działające w technologii e-papieru, tablety oraz inne przenośne lub stacjonarne urządzenia umożliwiające odczytywanie i/lub odtwarzanie treści multimedialnych;
 9. udostępnienie treści multimedialnych – zawarcie i wykonywanie umowy licencyjnej pomiędzy usługodawcą, a użytkownikiem końcowym polegające na udostępnieniu treści multimedialnych do korzystania przez użytkownika końcowego;
 10. korzystanie z treści multimedialnych – odpłatne lub bezpłatne pobranie i odtworzenie dla własnych potrzeb treści multimedialnych lub wyłącznie odtworzenie dla własnych potrzeb treści multimedialnych;
 11. pobranie – przesłanie (z możliwością utrwalenia) treści multimedialnej z serwisu lub za pośrednictwem aplikacji do urządzenia wskazanego przez użytkownika końcowego;
 12. kod dostępu – kod udostępniony użytkownikowi końcowemu za pośrednictwem usługobiorcy, umożliwiający dostęp w okresie ważności kodu do treści multimedialnych za pośrednictwem serwisu lub aplikacji. Kod dostępu udostępniany jest przez usługodawcę lub usługobiorcę na warunkach określonych w ofercie związanej z kodem dostępu;
 13. jednorazowy kod dostępu – kod dostępu umożliwiający jednorazowe odtworzenie treści multimedialnych;
 14. abonamentowy kod dostępu – kod dostępu umożliwiający wielokrotne odtworzenie treści multimedialnych przez określony w ofercie czas;
 15. usługobiorca – klient firmowy tj. podmiot prowadzący działalność gospodarczą, nabywający dla swoich klientów lub użytkowników do udostępniania w sposób bezpłatny lub odpłatny kody dostępu do korzystania z treści multimedialnych;
 16. użytkownik końcowy – klient lub użytkownik usługobiorcy będący również klientem usługodawcy;
 17. portal – multimedialna platforma usługodawcy funkcjonująca w ramach serwisu, wykorzystywana do komunikacji pomiędzy stronami, w tym do prezentowania katalogu treści multimedialnych, materiału wydawniczego oraz składania zamówień przez usługobiorcę na multimedialne kody dostępu;
 18. ustawa – ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych;
 19. regulamin – regulamin świadczenia usług udostępniania treści multimedialnych stanowiący regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 § 2.

Przedmiotem niniejszego regulaminu jest określenie ramowych zasad współpracy usługodawcy i usługobiorcy w zakresie udostępniania użytkownikom końcowym treści multimedialnych, w tym zasad udzielania licencji i sublicencji pozwalających na korzystanie z treści multimedialnych w oparciu o zasady określone niniejszą umową, w tym jej załącznik w postaci regulaminu świadczenia usług i polityki prywatności, a także określenie wzajemnych praw i obowiązków stron związanych z wykonywaniem regulaminu i załączonego regulaminu świadczenia usług i polityki prywatności.

§ 3.

 1. Usługodawca oferuje usługobiorcy w ramach portalu nabycie kodów dostępu do dalszego odpłatnego lub bezpłatnego udostępnienia użytkownikom końcowym, które to kody dostępu umożliwiają dostęp użytkownikom końcowym do treści multimedialnych za pośrednictwem serwisu, konta lub aplikacji.
 2. Nabycie następuje z chwilą dokonania zamówienia przez usługobiorcę kodów dostępu za pośrednictwem portalu. Zamówienie dokonuje się po zaakceptowaniu treści niniejszego regulaminu, określeniu za pośrednictwem portalu zakresu zamówienia oraz podanie wymaganych danych usługobiorcy, a także wyboru formy płatności.
 3. Nieaktywowany kod dostępu zachowuje ważność przez okres 180 dni od dnia zakupu przez usługobiorcę. Usługobiorca zobowiązany jest do należytego informowania użytkowników końcowych, którym udostępnia kody dostępu o pozostałym okresie ważności kodów dostępu. Wszelkie roszczenia użytkowników końcowych w zakresie okresu ważności kodów dostępu obciążają usługobiorcę.
 4. W celu uzyskania przez użytkownika końcowego dostępu do treści multimedialnych niezbędne jest aktywowanie kodu dostępu na warunkach określonych w regulaminie.
 5. Szczegółowe zasady uzyskiwania dostępu do treści multimedialnych określa regulamin stanowiący załącznik do niniejszego regulaminu.
 6. Usługodawca niniejszym oświadcza, że:
  1. w stosunku do treści multimedialnych dysponuje prawami autorskimi oraz prawami pokrewnymi w rozumieniu ustawy;
  2. w stosunku do materiału wydawniczego, jak również w stosunku do każdego utworu zawartego w materiałach wydawniczych, na mocy stosownych umów i/lub porozumień, dysponuje prawami autorskimi oraz prawami pokrewnymi w rozumieniu ustawy;
  3. usługodawca zapewnia, iż wykonywanie uprawnień przyznanych usługobiorcy na mocy niniejszego regulaminu nie narusza i nie będzie naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich.
 1. Usługodawca i usługobiorca zobowiązani są do wzajemnej współpracy, w szczególności w zakresie prawidłowej dystrybucji treści multimedialnych z poszanowaniem praw wynikających z ustawy. W szczególności usługodawca i usługobiorca zobowiązani są do współpracy w zakresie rozpatrywania wszelkich reklamacji lub roszczeń twórców oraz użytkowników końcowych.
 2. Zamówienie złożone przez usługobiorcę oraz regulamin stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu określają warunki, na jakich w ramach poszczególnych kodów dostępu może odbywać się korzystanie z treści multimedialnych.
 3. Kody dostępu mogą być dystrybuowane przez usługobiorcę wyłącznie wśród użytkowników końcowych będących klientami lub pracownikami usługobiorcy w formie odpłatnej lub bezpłatnej. Usługobiorca ma swobodę w kształtowaniu polityki cenowej dystrybucji kodów dostępu.
 4. Usługodawca i usługobiorca zobowiązani są do współpracy w zakresie rozpatrywania reklamacji użytkowników końcowych, przy czym usługobiorca pozostaje właściwy w pierwszej kolejności w zakresie otrzymywania reklamacji dotyczących prawidłowości funkcjonowania kodów dostępu. W przypadku skierowania reklamacji do usługodawcy usługobiorca zobowiązuje się ustosunkowywać względem usługodawcy lub użytkownika końcowego wobec treści reklamacji w terminie nie dłuższym jak 7 dni od dnia otrzymania reklamacji.

 § 4.

 1. Usługodawca z chwilą zaakceptowania przez usługobiorcę niniejszego regulaminu zobowiązany jest oferować w ramach portalu kody dostępu na korzystanie z treści multimedialnych, co do których przysługują mu prawa z tytułu licencji lub sublicencji.
 2. Aktywowanie przez użytkownika końcowego udostępnionego mu kodu dostępu spowoduje, że usługodawca udzieli użytkownikowi końcowemu prawa do korzystania z treści multimedialnych.
 3. Usługodawca oświadcza, że prawa do licencji w zakresie treści multimedialnych uzyskał od licencjodawców zgodnie z poniższymi zasadami:
  1. licencja jest niewyłączna i jest ważna na terytorium Polski;
  2. licencja obejmuje w szczególność następujące pola eksploatacji:
   1. odtworzenie treści multimedialnych w sposób jednorazowy lub w czasie określonym;
   2. wprowadzanie i utrwalanie treści multimedialnych z katalogu do pamięci serwera lub urządzenia, z poziomu, którego udostępniane są (lub z wykorzystaniem, którego udostępniane są) użytkownikowi końcowemu;
   3. zwielokrotnianie i wprowadzanie do obrotu treści multimedialnych z katalogu w ramach serwisu w następstwie ich odpłatnego pobierania i udostępniania użytkownikom końcowym, za pośrednictwem dostępnych cyfrowych kanałów dystrybucyjnych;
   4. publiczne oferowanie udostępniania treści multimedialnych z katalogu w ramach serwisu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp i mógł pobrać dla swojego własnego użytku w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
 1. Usługodawca z chwilą dokonania przez usługobiorcę zamówienia na kody dostępu udziela usługobiorcy licencję umożliwiającą wykorzystywanie materiału wydawniczego dla celów promocji i reklamy treści multimedialnych objętych zamówieniem (dalej łącznie „licencja na materiał wydawniczy”)
 2. Licencja na materiał wydawniczy zostaje udzielona usługobiorcy przez usługodawcę zgodnie z poniższymi zasadami:
  1. licencja na materiał wydawniczy jest niewyłączna i jest ważna na terytorium Polski;
  2. licencja na materiał wydawniczy obejmuje pola eksploatacji wskazane w ust. 3 pkt 2 powyżej odpowiednio stosowane w zakresie licencji na materiał wydawniczy w celach wskazanych w ust. 4 powyżej w czasie ważności zakupionych przez usługobiorcę kodów dostępu.
 1. Usługobiorca uprawniony jest również do wykorzystywania informacji dotyczących utworów tj. tytułów oraz nazw, nazwisk, pseudonimów twórców i artystów wykonawców w opisach treści multimedialnych, zamieszczanych w materiałach informacyjnych oraz materiałach reklamowych. Wykorzystywanie wizerunku twórców i artystów wykonawców na potrzeby reklamowania treści multimedialnych lub serwisu wymaga uprzedniego uzgodnienia z usługodawcą zasad wykorzystywania wizerunku danych artystów, w tym wynagrodzenia, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, względnie porozumienia usługobiorcy bezpośrednio z danym twórcą lub artystą wykonawcą.
 2. Aktualna baza danych w zakresie treści multimedialnych jest udostępniana usługobiorcy poprzez portal.

 § 5.

 1. Usługodawcy przysługuje wynagrodzenie z tytułu zamówionych kodów dostępu z uwzględnieniem stawki licencyjnej w zakresie określonym w zamówieniu usługobiorcy. Wynagrodzenie usługodawcy określone jest w portalu i zależy od zakresu, ilości i czasu trwania zamówień.
 2. Wynagrodzenie usługodawcy wskazane w ustępie 1 punkt 1 powyżej płatne będzie w zależności od ilości zamówionych kodów dostępu po dokonaniu zamówienia - w terminach i na warunkach wybranych przez usługobiorcę w ramach portalu.
 3. Wynagrodzenie wskazane w ustępie 1 punkt 2 powyżej płatne będzie niezależnie od ilości aktywowanych kodów dostępu.
 4. Wynagrodzenie określone w ustępie 1, a wskazane w ramach portalu uwzględnia wartość podatku VAT.
 5. Usługodawca wystawi usługobiorcy fakturę VAT na żądanie usługobiorcy wskazane w zamówieniu.

 § 6.

 1. Wszelkie informacje związane z realizacją zamówienia, niezależnie od formy ich uzyskania, nośnika i źródła tych informacji, stanowią informacje poufne.
 2. Usługodawca i usługobiorca zobowiązani są nie ujawniać informacji poufnych bez uprzedniej zgody drugiej strony, nie nabywać ich od osoby nieuprawnionej oraz zachować ich poufność. Zobowiązanie to nie dotyczy informacji poufnych, których ujawnienie uprawnionym podmiotom jest wymagane zgodnie z prawem lub które są dostępne publicznie bez naruszenia postanowień regulaminu.
 3. Usługodawca i usługobiorca zobowiązani są wykorzystywać informacje poufne wyłącznie w celu należytej realizacji zamówienia.
 4. Usługodawca jest administratorem danych osobowych użytkowników końcowych w zakresie, w jakim usługodawca uzyskuje za pośrednictwem usługobiorcy lub użytkowników końcowych dostęp do danych osobowych w związku z realizacją niniejszego regulaminu i udostępnianiem treści multimedialnych użytkownikom końcowym. W pozostałym zakresie administratorem danych osobowych użytkowników końcowych jest usługobiorca.

 § 7.

 1. Osoba składająca zamówienie i akceptująca niniejszy regulamin w imieniu usługobiorcy oświadcza, że jest osobą uprawnioną do zaciągania zobowiązań w imieniu usługobiorcy.
 2. Usługodawca i usługobiorca zobowiązani są do niezwłocznego powiadomienia drugiej strony o zmianie adresu dla doręczeń lub o zmianie osoby kontaktowej wskazanej w zamówienia usługobiorcy. W przypadku braku zawiadomienia, doręczenie pod adresy i do osób kontaktowych wskazanych w zamówieniu uważane będzie za skuteczne.

 § 8.

 1. Po zrealizowaniu zamówienia usługobiorca zobowiązany jest do usunięcia wszelkich posiadanych przez niego treści multimedialnych oraz innych materiałów dostarczonych przez usługodawcę w toku realizacji zamówienia.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy techniczne w funkcjonowaniu portalu jak i przerwy w dostępie do treści multimedialnych, których czas nie przekracza 24 godzin i maksymalnie jeden raz w tygodniu.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe udostępnianie przez usługobiorcę użytkownikom końcowym treści multimedialnych lub kodów dostępu.

 § 9.

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego regulaminu zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.

 § 10.

 1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia regulaminu mogą być dokonywane tylko i wyłącznie w formie pisemnej.
 2. Rygoru wskazanego w ust. 1 powyżej nie obejmuje zmiana wprowadzona przez usługodawcę do załącznika numer 1 stanowiącego regulamin, przy czym usługodawca zobowiązuje się w trybie roboczym informować o treści zmian załącznika nr 1.

 

 

Wykaz załączników:

 1. regulamin świadczenia usług udostępniania treści multimedialnych oraz polityka prywatności;

 

 

 

Załącznik nr 1

Regulamin świadczenia usług udostępniania treści multimedialnych

oraz polityka prywatności

 

§ 1.

Niniejszy regulamin świadczenia usług udostępniania treści multimedialnych dotyczy usług oferowanych przez „CzasCzytania.pl Piotr Ruta” wpisanego do CEIDG, ul. Szkolna 7, 05-304 Stanisławów, REGON: 146388360, NIP:8222120973, adres strony internetowej: www.czasczytania.pl, adres poczty elektronicznej: biuro@czasczytania.pl, numer telefonu: (+48) 796-838-211 (dalej „usługodawca”).

 § 2.

W rozumieniu regulaminu poniższe określenia oznaczają:

 1. usługodawca – podmiot wskazany w § 1 niniejszego regulaminu będący jednocześnie administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych;
 2. użytkownik – klient usługodawcy korzystający z serwisu lub aplikacji w celu odpłatnego lub bezpłatnego pobrania i odtworzenia lub wyłącznie odtworzenia dla własnych potrzeb treści multimedialnych. Użytkownikiem może zostać osoba pełnoletnia, natomiast osoba niepełnoletnia może zostać użytkownikiem serwisu lub aplikacji za zgodą swoich rodziców lub opiekunów prawnych;
 3. serwis – multimedialna platforma usługodawcy wykorzystywana do udostępniania treści multimedialnych, obsługiwana przez usługobiorcę, w ramach, której użytkownik ma również możliwość w ramach katalogu pobrania treści multimedialnych na urządzenia;
 4. aplikacja – oprogramowanie umożliwiające dostęp do serwisu za pośrednictwem urządzeń przenośnych, dostępne do bezpłatnego pobrania w sklepie Google Play oraz AppStore. Aplikacja umożliwia w ramach katalogu korzystanie z treści multimedialnych przez użytkownika na urządzeniu;
 5. konto – indywidualne i bezpłatne konto użytkownika funkcjonujące w ramach serwisu i aplikacji;
 6. treści multimedialne – wszelkiego rodzaju cyfrowe wersje utworów, tj. poddane procesowi digitalizacji lub opracowaniu do formy elektronicznej, przeznaczone do wykorzystywania w urządzeniach użytkowników. Przez treści multimedialne rozumie się również książki w formie elektronicznej („e-książki”);
 7. utwór – każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, utrwalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia. Pojęcie utworu obejmuje także pliki elektroniczne (oraz wszelkie wytwory chronione na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. - o prawie autorskim i prawach pokrewnych włączone lub wykorzystane w pliku), na jakim utwór został utrwalony;
 8. katalog – zbiór treści multimedialnych;
 9. urządzenia – użytkowane przez użytkowników urządzenia umożliwiające pobranie za pośrednictwem serwisu lub aplikacji treści multimedialnych oraz ich odtwarzanie, w szczególności: telefony komórkowe, komputery osobiste, palmtopy, smartphony, czytniki działające w technologii e-papieru, tablety oraz inne przenośne lub stacjonarne urządzenia umożliwiające odczytywanie i/lub odtwarzanie treści multimedialnych;
 10. umowa licencyjna – umowa zawierana pomiędzy usługodawcą, a użytkownikiem na zasadach określonych w niniejszym regulaminie w zakresie uzyskania przez użytkownika od usługodawcy prawa dostępu do treści multimedialnych;
 11. udostępnienie treści multimedialnych – zawarcie i wykonywanie umowy licencyjnej pomiędzy usługodawcą, a użytkownikiem polegające na odpłatnym lub bezpłatnym udostępnieniu treści multimedialnych do korzystania przez użytkownika;
 12. korzystanie z treści multimedialnych - pobranie i odtworzenie dla własnych potrzeb treści multimedialnych lub wyłącznie odtworzenie dla własnych potrzeb treści multimedialnych;
 13. pobranie – przesłanie (z możliwością utrwalenia) treści multimedialnej z serwisu lub za pośrednictwem aplikacji do urządzenia wskazanego przez użytkownika;
 14. kod dostępu - kod będący w dyspozycji użytkownika umożliwiający dostęp w okresie ważności kodu do treści multimedialnych za pośrednictwem serwisu lub aplikacji. Kod dostępu udostępniany jest przez usługodawcę lub kontrahentów usługodawcy na warunkach określonych w ofercie związanej z kodem dostępu;
 15. jednorazowy kod dostępu – kod dostępu umożliwiający jednorazowe korzystanie z treści multimedialnych;
 16. abonamentowy kod dostępu – kod dostępu umożliwiający wielokrotne korzystanie z treści multimedialnych przez określony w ofercie czas;
 17. ustawa – ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych;
 18. ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych;
 19. regulamin – regulamin świadczenia usług udostępniania treści multimedialnych stanowiący regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 § 3.

 1. Przedmiotem regulaminu są prawa i obowiązki użytkownika i usługodawcy związane z udostępnianiem użytkownikom w formie elektronicznej treści multimedialnych za pośrednictwem serwisu lub aplikacji.
 2. Treści multimedialne udostępniane są bez wad odpłatnie lub bezpłatnie użytkownikowi do pobrania i odtworzenia lub wyłącznie odtworzenia za pośrednictwem serwisu lub aplikacji.
 3. Usługodawca i użytkownicy porozumiewają się w formie elektronicznej z wykorzystaniem serwisu, aplikacji, poczty elektronicznej, faksu lub w formie pisemnej w przypadkach wskazanych w regulaminie.

 § 4.

 1. Warunkiem korzystania z serwisu na zasadzie dostępu do bezpłatnych treści multimedialnych za pośrednictwem serwisu jest:
  1. posiadanie urządzenia spełniającego wymagania wskazane w ust. 16 poniżej;
  2. zapoznanie się z treścią regulaminu oraz akceptacja jego treści;
  3. niedostarczanie przez użytkownika treści o charakterze bezprawnym.
 1. Warunkiem korzystania z serwisu, na zasadzie dostępu do odpłatnych treści multimedialnych za pośrednictwem serwisu jest:
  1. posiadanie urządzenia spełniającego wymagania wskazane w ust. 16 poniżej;
  2. założenie przez użytkownika konta;
  3. wypełnienie formularza rejestracyjnego polegającego na:
   1. wyborze nazwy użytkownika i hasła umożliwiających użytkownikowi logowanie do konta;
   2. podaniu przez użytkownika niezbędnych danych do świadczenia usług przez usługodawcę;
   3. zapoznanie się treścią regulaminu oraz akceptacji jego treści;
   4. wyrażenie zgody na przetwarzanie przez usługodawcę danych osobowych w zakresie niezbędnym do prowadzenia konta oraz udostępniania treści multimedialnych;
   5. oświadczeniu, ze użytkownik został powiadomiony o prawie wglądu do danych osobowych przetwarzanych przez usługodawcę oraz prawo do ich poprawiania i żądania usunięcia;
  4. oświadczeniu, iż użytkownik akceptuje, że żądanie usunięcia przez użytkownika jego danych osobowych, przetwarzanych zgodnie z regulaminem w bazach usługodawcy, może spowodować zakończenie świadczenia wszelkich lub niektórych usług w ramach serwisu, jeżeli do ich świadczenia konieczne jest ze względów technologicznych lub systemowych posiadanie tych danych przez usługodawcę;
  5. zatwierdzenie formularza rejestracyjnego;
  6. dokonanie płatności;
  7. niedostarczanie przez użytkownika treści o charakterze bezprawnym.
 1. Warunkiem korzystania z aplikacji, na zasadzie uzyskania dostępu do bezpłatnych treści multimedialnych za pośrednictwem aplikacji jest:
  1. posiadanie urządzenia spełniającego wymagania wskazane w ust. 16 poniżej;
  2. pobranie i zainstalowanie na urządzeniu aplikacji ze sklepu Google Play lub AppStore;
  3. zapoznanie się z treścią regulaminu oraz akceptacja jego treści;
  4. niedostarczanie przez użytkownika treści bezprawnych.
 1. Warunkiem korzystania z aplikacji, na zasadzie uzyskania dostępu do odpłatnych treści multimedialnych za pośrednictwem aplikacji jest:
  1. posiadanie urządzenia spełniającego wymagania wskazane w ust. 16 poniżej;
  2. pobranie i zainstalowanie na urządzeniu aplikacji ze sklepu Google Play lub AppStore;
  3. założenie przez użytkownika konta;
  4. wypełnienie formularza rejestracyjnego jak wskazano w ust. 2 pkt 3 powyżej;
  5. dokonanie płatności;
  6. niedostarczanie przez użytkownika treści bezprawnych.
 1. Warunkiem uzyskania dostępu do treści multimedialnych z wykorzystaniem kodów dostępu jest:
  1. posiadanie urządzenia spełniającego wymagania wskazane w ust. 16 poniżej;
  2. skorzystanie z serwisu lub pobranie i zainstalowanie na urządzeniu aplikacji ze sklepu Google Play lub AppStore;
  3. zarejestrowanie kodu dostępu zgodnie z instrukcją kodu;
  4. zapoznanie się z treścią regulaminu oraz akceptacja jego treści;
  5. dokonanie uprzedniej płatności za kod dostępu w przypadku kodów dostępu udostępnianych odpłatnie;
  6. niedostarczanie przez użytkownika treści multimedialnych.
 1. Rejestracja użytkownika w serwisie następuje z chwilą zaakceptowania przez użytkownika formularza rejestracyjnego i regulaminu. Użytkownik zobowiązany jest do utrzymania w tajemnicy hasła dostępu do swojego konta powiązanego z nazwą użytkownika. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za skutki udostępnienia osobom trzecim swojego hasła dostępu do konta.
 2. Akceptacja przez użytkownika postanowień regulaminu jest równoznaczna ze złożeniem przez użytkownika oświadczenia, iż zapoznał się z niniejszym regulaminem, zrozumiał jego treść oraz w pełni akceptuje jego postanowienia.
 3. Powiadomienia dotyczące korzystania z konta będą przesyłane na adres poczty elektronicznej podany przez użytkownika w formularzu rejestracyjnym. Użytkownik jest odpowiedzialny za podanie aktualnego i poprawnego adresu e-mail.
 4. Usługodawca nie poddaje kontroli, ani nie weryfikuje danych identyfikacyjnych użytkownika zawartych w formularzu rejestracyjnym.
 5. Udostępnienie treści multimedialnych za pośrednictwem serwisu i konta możliwe jest po dokonaniu logowania do konta, zamówienia przez użytkownika treści multimedialnych za pośrednictwem konta, dokonaniu płatności lub deklaracji płatności w przypadku odpłatnego udostępnienia treści multimedialnych, pobraniu przez użytkownika ich z serwisu na konto, a następnie zapisaniu treści multimedialnych na wskazanym przez użytkownika urządzeniu spełniających wymagania techniczne wskazane w ust. 16 poniżej lub poprzez odtworzenie treści multimedialnych.
 6. Udostępnienie treści multimedialnych za pośrednictwem aplikacji możliwe jest po zamówieniu przez użytkownika treści multimedialnych za pośrednictwem aplikacji, dokonaniu płatności lub deklaracji płatności w przypadku odpłatnego udostępnienia treści multimedialnych, pobraniu przez użytkownika ich z aplikacji, a następnie zapisaniu treści multimedialnych na wskazanym przez użytkownika urządzeniu spełniającym wymagania techniczne wskazane w ust. 16 poniżej lub poprzez odtworzenie treści multimedialnych.
 7. Udostępnienie treści multimedialnych z wykorzystaniem kodów dostępu możliwe jest po zarejestrowaniu kodu dostępu w serwisie lub aplikacji, pobraniu przez użytkownika treści multimedialnych z serwisu lub aplikacji, a następnie zapisaniu treści multimedialnych na wskazanym przez użytkownika urządzeniu spełniającym wymagania techniczne wskazane w ust. 16 poniżej lub poprzez odtworzenie treści multimedialnych. W zależności od kodu dostępu dopuszcza się możliwość, w której warunkiem koniecznym udostępnienia treści multimedialnych z użyciem kodu dostępu będzie założenie przez użytkownika konta i uzyskanie dostępu do treści multimedialnych w trybie przewidzianym w ust. 1 powyżej.
 8. Kod dostępu sprzedawany lub oddawany użytkownikowi do dyspozycji przez usługodawcę ulega automatycznemu aktywowaniu w chwili dokonania płatności przez użytkownika i zachowuje swoją ważność przez okres wskazany w zamówieniu.
 9. Nieaktywowany kod dostępu sprzedawany lub oddawany użytkownikowi do dyspozycji przez kontrahenta usługodawcy zachowuje ważność przez okres wskazany przez kontrahenta usługodawcy, jednak nie dłuższy niż 180 dni.
 10. Użytkownikowi przysługuje prawo do zamknięcia konta oraz zaprzestania korzystania z pozostałych usług usługodawcy, w każdym czasie, w tym w przypadku zmiany regulaminu. Żądanie zamknięcia konta oraz inną korespondencję dotyczącą zaprzestania korzystania z innych usług usługodawcy należy przesłać w formie elektronicznej lub pisemnej na adres wskazany w § 1 regulaminu.
 11. W celu uzyskania dostępu do treści multimedialnych na warunkach określonych w regulaminie urządzenie powinno spełniać następujące wymagania techniczne:
  1. minimum 100 MB wolnego miejsca na dysku;
  2. system iOS od wersji 7.0 do wersji 8.1.3 włącznie lub system Android od wersji 4.0 do 5.0.1 włącznie, z zastrzeżeniem, że rozdzielczość ekranu nie może być niższa niż 800 na 480 pikseli;
  3. przeglądarki internetowe:
   1. Firefox 3.5 lub wersja wyższa;
   2. IE 9.0 lub wersja wyższa;
   3. Chrome 11.0 lub wersja wyższa;
   4. Opera 10.0 lub wersja wyższa;
   5. Safari 5.0 lub wersja wyższa.
 12. Treści multimedialne udostępniane przez usługodawcę:
  1. mogą mieć następujące formaty: mp3, epub, pdf, mobi, embuk;
  2. są poddane technicznym zabezpieczeniom uniemożliwiającym wykorzystywanie treści multimedialnych w sposób sprzeczny z udzieloną licencją i regulaminem, w tym watermark lub DRM;
  3. są odtwarzalne na urządzeniach spełniających minimalne wymogi określone w § 4 ust. 16 powyżej.

 § 5.

 1. Usługodawca w zakresie, w jakim przetwarza dane osobowe jest administratorem danych osobowych użytkowników w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych. Adres siedziby usługodawcy wraz z podaniem pełnej jego firmy i wszystkie pozostałe adresy kontaktowych wskazane są w § 1 regulaminu.
 2. Ze względu na właściwość świadczonych usług oraz sposób ich rozliczenia Usługodawca zbiera i przetwarza dane osobowe użytkowników oraz dane eksploatacyjne podane w formularzu rejestracyjnym i koncie - w rozumieniu art. 18 ust. 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, które są niezbędne do udostępniania treści multimedialnych i wykonania umowy licencyjnej.
 3. Gdy jest to niezbędne do prawidłowego świadczenia usług przez usługodawcę, użytkownik zobowiązany jest do podania prawidłowych, zgodnych z prawdą danych osobowych. Podanie danych osobowych jest szczególnie niezbędne w przypadku odpłatnego udostępniania treści multimedialnych za pośrednictwem serwisu z wykorzystaniem konta użytkownika oraz aplikacji. Podanie nieprawdziwych, niepełnych danych może skutkować likwidacją konta przez usługodawcę.
 4. Usługodawca zobowiązuje się względem użytkownika do zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych użytkownika w sposób uniemożliwiający dostęp nieuprawnionym osobom trzecim - zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
 5. Użytkownik ma prawo dostępu do danych obejmujących jego dane osobowe za pośrednictwem konta jak również poprzez indywidualne zapytanie skierowane w formie elektronicznej lub pisemnej do usługodawcy. Użytkownikowi przysługuje prawo poprawiania danych osobowych w trybie wskazanym w niniejszym ustępie zgodnie z zasadami określonymi ustawą o ochronie danych osobowych.
 6. W przypadku uzyskania przez usługodawcę informacji o korzystaniu przez użytkownika z usługi niezgodnie z regulaminem lub z przepisami prawa, usługodawca ma prawo przetwarzać dane osobowe użytkownika w celu ustalenia jego odpowiedzialności, a także przekazać te dane odpowiednim organom władzy publicznej.
 7. Usługodawca nie będzie przekazywać, sprzedawać, czy udostępniać zgromadzonych danych osobowych użytkowników innym podmiotom, chyba, że nastąpi to za zgodą, na wniosek użytkownika lub na wniosek organów uprawnionych do żądania takich informacji w przypadkach przewidzianych ustawą o ochronie danych osobowych lub innych ustaw.
 8. Usługodawca nie pobiera automatycznie informacji, z zastrzeżeniem informacji zawartych w plikach typu cookies. Pliki typu cookies stanowią dane informatyczne, które przechowywane są w urządzeniu użytkownika. Pliki te mogą zawierać dane osobowe użytkownika. W ramach serwisu stosowane mogą być następujące rodzaje plików typu cookies:
  1. „niezbędne” pliki typu cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki typu cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
  2. pliki typu cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
  3. „wydajnościowe” pliki typu cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
  4. „funkcjonalne” pliki typu cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  5. „reklamowe” pliki typu cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 1. Pliki typu cookies mogą być wykorzystywane w celu:
  1. identyfikacji i personalizacji ustawień użytkownika;
  2. zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
  3. zbierania informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
  4. dostarczania użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 2. Zgoda na wykorzystywanie plików typu cookies ma charakter dobrowolny, a użytkownik ma w każdej chwili możliwość zablokowania ich zapisywania, a także usunięcia zapisanych już plików typu cookies korzystając z oprogramowania dostępnego w urządzeniu użytkownika.

 § 6.

 1. Wyłącznie korzystanie z serwisu, aplikacji lub samo posiadanie kodu dostępu, który nie został zarejestrowany stosownie do § 4 ust. 12 regulaminu nie jest równoznaczne z zawarciem umowy licencyjnej.
 2. Każde udostępnienie treści multimedialnych poprzedzone jest potwierdzeniem udostępnienia treści multimedialnych przesłane w ramach konta lub aplikacji. W przypadku udostępniania treści multimedialnych za pośrednictwem konta, potwierdzenie będzie przesłane na adres e-mail użytkownika wskazany w koncie.

 § 7.

 1. Ceny za korzystanie z treści multimedialnych oraz aktualne oferty rabatowe są podane w serwisie oraz koncie, a także aplikacji.
 2. Korzystanie przez użytkownika z serwisu i aplikacji jest bezpłatne.
 3. Cena jest podana w złotych polskich.
 4. Usługodawca nie obciąża użytkowników dodatkowymi kosztami wykraczającymi poza uzgodnioną cenę bez wyraźnej zgody użytkownika.
 5. Ceny uwzględniają podatek VAT.
 6. Usługodawca wystawia faktury VAT z tytułu udostępnienia treści multimedialnych po zaznaczeniu opcji “Proszę o wystawienie faktury VAT” w trakcie składania zamówienia na udostępnienie treści multimedialnych oraz wprowadzeniu wymaganych do wystawienia faktury VAT danych we wskazanym formularzu.
 7. Użytkownik akceptując niniejszy Regulamin wyraża zgodę na udostępnienie faktur VAT w formie elektronicznej polegające na udostępnianiu Użytkownikowi w ramach konta Użytkownika w zakładce „ustawienia/faktury” faktur VAT do ich bezpłatnego pobrania.
 8. Faktura VAT zostanie wystawiona po potwierdzeniu dokonania płatności za udostępnienie treści multimedialnych.
 9. Faktura VAT po wystawieniu przez usługodawcę będzie niezwłocznie dostępna do pobrania przez użytkownika z konta.
 10. Użytkownik może dokonywać płatności za zakupy dokonywane w serwisie lub za pośrednictwem aplikacji za pomocą błyskawicznego przelewu bankowego w terminie nie dłuższym niż jeden dzień od dnia złożenia zamówienia.
 11. Obsługę przelewów bankowych w odniesieniu do serwisu zapewnia Serwis Przelewy24 oraz Serwis DialCom24.
 12. Dane spółek obsługujących przelewy bankowe wskazane w ust. 11 powyżej:
  1. DialCom24 Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu: ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, NIP: 781-173-38-52, REGON: 634509164, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000306513, wysokość kapitału zakładowego: 1.697.000,00 zł.
  2. PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu: ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, NIP: 779-236-98-87, REGON: 301345068 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000347935, wysokość kapitału zakładowego: 4.500.000,00 zł.

§ 8.

 1. Autorzy i twórcy treści multimedialnych są uprawnionymi z tytułu osobistych praw autorskich w zakresie treści zawartych w treściach multimedialnych.
 2. Uprawnionym z tytułu licencji do treści multimedialnych i plików zawierających treści multimedialne jest usługodawca.
 3. Do zawarcia umowy licencyjnej na udostępnienie treści multimedialnych pomiędzy usługodawcą i użytkownikiem dochodzi w zależności od sposobu korzystania z treści multimedialnych, tj.
  1. w przypadku korzystania z serwisu na zasadzie dostępu do bezpłatnych treści multimedialnych – z chwilą pierwszego uruchomienia przez użytkownika treści multimedialnych;
  2. w przypadku korzystania z serwisu na zasadzie dostępu do odpłatnych treści multimedialnych – z chwilą otrzymania przez usługodawcę płatności za złożone zamówienie;
  3. w przypadku korzystania z aplikacji na zasadzie bezpłatnego dostępu do treści multimedialnych – z chwilą pierwszego uruchomienia przez użytkownika treści multimedialnych;
  4. w przypadku korzystania z aplikacji na zasadzie odpłatnego dostępu do treści multimedialnych – z chwilą otrzymania przez usługodawcę płatności za złożone zamówienie;
  5. w przypadku korzystania z serwisu lub aplikacji za pośrednictwem kodów dostępu uzyskanych od kontrahentów usługodawcy – z chwilą aktywowania kodu dostępu, z zastrzeżeniem § 4 ust. 14 regulaminu;
  6. w przypadku korzystania z serwisu lub aplikacji za pośrednictwem kodów dostępu uzyskanych od usługodawcy – z chwilą otrzymania przez usługodawcę płatności za złożone zamówienie, z zastrzeżeniem § 4 ust. 13 regulaminu.
 1. Okres trwania licencji i jej charakter na korzystanie z udostępnionych treści multimedialnych podany jest w serwisie, koncie, aplikacji lub na kodzie dostępu. Czas trwania licencji –w zależności od informacji podanej w serwisie, koncie, aplikacji lub na kodzie dostępu jest:
  1. oznaczony i nie ulega automatycznemu przedłużeniu lub
  2. nieograniczony w czasie podlegający wyłącznie jednorazowej opłacie.
 1. Zamówienie treści multimedialnych, a nieopłacone w terminie określonym w zamówieniu przestaje wiązać każdą ze stron i podlega automatycznemu anulowaniu.
 2. Licencja udzielana przez usługodawcę użytkownikowi obejmuje niewyłączne, nieograniczone lub ograniczone w czasie prawo do korzystania z udostępnionych w zakresie odtworzenia treści multimedialnych w trybach:
  1. on-line; lub
  2. off-line.
 1. Licencja uprawnia użytkownika do korzystania z treści multimedialnych na niekomercyjny użytek.
 2. Licencja udzielona użytkownikowi przez usługodawcę nie obejmuje prawa do:
  1. udzielania dalszych sublicencji;
  2. trwałego lub określonego czasem zwielokrotnienia treści multimedialnych w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie;
  3. odpłatnego bądź nieodpłatnego rozpowszechniania treści multimedialnych jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie;
  4. wprowadzania jakichkolwiek zmian do treści multimedialnych;
  5. podejmowania prób usunięcia lub obejścia zabezpieczeń treści multimedialnych;
  6. drukowania w całości lub w części treści multimedialnych, z wyjątkiem drukowania na użytek własny - zgodny z warunkami licencji.

 § 9.

 1. Usługodawca zabrania użytkownikowi:
  1. naruszania regulaminu;
  2. wykorzystywania usługi udostępniania treści multimedialnych do zamieszczania lub rozpowszechniania informacji zawierających treści o charakterze sprzecznym z prawem jak również naruszający prawa osób trzecich i dobre obyczaje;
  3. korzystania z treści multimedialnych na więcej niż trzech urządzeniach równocześnie;
  4. rozpowszechniania materiałów, treści, obrazów niezgodnych z prawem;
  5. naruszania praw autorskich;
  6. rozpowszechniania treści pornograficznych lub zawierających przemoc;
  7. działania na szkodę osób trzecich;
  8. rozsyłania SPAMu;
  9. podejmowania prób łamania zabezpieczeń kont, serwisu, aplikacji oraz kodów dostępu;
  10. nieuprawnionego zwielokrotniania kodów dostępu.
 1. Użytkownik a także osoba trzecia, której użytkownik udostępnia treści multimedialne ponosi odpowiedzialność za wykorzystywanie treści multimedialnych w sposób naruszający regulamin.
 2. W przypadku uzyskania wiarygodnej informacji o bezprawnym charakterze danych przechowywanych na serwerze serwisu lub koncie, usługodawca ma prawo uniemożliwić użytkownikowi dostęp do tych danych, a także zablokować świadczoną usługę.
 3. Użytkownik zobowiązuje się do współpracy w zwalczaniu bezprawnych działań użytkowników, którym użytkownik udostępnia treści multimedialne, w szczególności do podania danych umożliwiających identyfikację użytkownika odpowiednim organom władzy publicznej.

 § 10.

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo dokonywania przerw technicznych w zakresie funkcjonowania serwisu i aplikacji. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby przerwy te miały miejsce w godzinach nocnych i trwały nie dłużej niż 24 godziny maksymalnie w każdym tygodniu funkcjonowania serwisu i aplikacji.
 2. Usługodawca ma prawo do zabezpieczenia treści multimedialnych przed nieautoryzowanym udostępnianiem, uruchamianiem, zwielokrotnianiem lub rozpowszechnianiem.
 3. W przypadku wykrycia przez usługodawcę naruszania przez użytkownika regulaminu, nieuprawnionego rozpowszechniania treści multimedialnych lub innego korzystania z treści multimedialnych sprzecznego z warunkami licencji usługodawca - zastrzega sobie prawo podjęcia wobec użytkownika stosownych czynności prawnych, w tym do wypowiedzenia umowy licencyjnej.

 § 11.

 1. Użytkownik będący konsumentem w rozumieniu art. 22¹ ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, który zawarł umowę licencyjną na udostępnienie treści multimedialnych, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając usługodawcy stosowne oświadczenie w terminie 14 dni od zawarcia umowy, z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej.
 2. Prawo do odstąpienia od umowy licencyjnej bez podania przyczyny nie przysługuje, jeżeli doszło do pobrania lub uruchomienia odtworzenia przez użytkownika treści multimedialnych przed upływem ww. terminu 14-dniowego.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu musi zostać wysłane do usługodawcy w formie pisemnej lub elektronicznej na adres wskazany w § 1 regulaminu. Szczegółowe informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy licencyjnej na udostępnienie treści multimedialnych wraz z fakultatywnym dla użytkownika wzorem oświadczenia o odstąpieniu określa załącznik nr 1 do regulaminu.
 4. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy licencyjnej płatność zrealizowana przez użytkownika zostanie zwrócona na rachunek, z którego dokonano płatności w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu.
 5. Skorzystanie z prawa odstąpienia nie wiąże się z koniecznością ponoszenia lub zwrotu usługodawcy dodatkowych kosztów, za wyjątkiem uzasadnionych kosztów przesyłki oświadczenia o odstąpieniu poniesionych przez samego użytkownika.

 § 12.

 1. Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji związanej z udostępnieniem treści multimedialnej przez usługodawcę.
 2. Wszelkie reklamacje należy składać w formie pisemnej bądź elektronicznej na adres wskazany w § 1 regulaminu.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody, wady, usterki czy nieprawidłowości dotyczące funkcjonowania treści multimedialnych wynikające z:
  1. naruszenia przez użytkownika warunków niniejszego regulaminu;
  2. udostępnienia przez użytkownika loginu lub hasła do jego konta osobom trzecim;
  3. udostępnienia przez użytkownika kodu dostępu osobom trzecim;
  4. nieprawidłowego funkcjonowania przeglądarki internetowej, łącz telekomunikacyjnych, nieprawidłowej konfiguracji urządzenia lub oprogramowania użytkownika. W przypadku kodów dostępu otrzymanych od kontrahentów usługodawcy, reklamacje dotyczące niedziałającego lub niepoprawnie działającego kodu powinny być kierowane do kontrahenta usługodawcy, który udostępnił kod dostępu użytkownikowi. W każdym jednak przypadku użytkownik może złożyć reklamację wprost do usługodawcy, z zastrzeżeniem, że usługodawca jest uprawniony do porozumienia się z kontrahentem w zakresie rozpoznania reklamacji.
 1. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać dane użytkownika (imię, nazwisko i adres korespondencyjny) wraz z adresem e-mail, dane identyfikujące udostępnienie treści multimedialnych (np. tytuł, data) oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń i uwag.
 2. Usługodawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni, licząc od dnia jej doręczenia, a w przypadku reklamacji określonych w ustępie 4 powyżej - w terminie 21 dni licząc od dnia jej doręczenia. Reklamacje będą rozpatrywane w kolejności ich wpływu.
 3. W razie uznania reklamacji dotyczącej jakości działania treści multimedialnych, administrator udostępni użytkownikowi nowy plik zawierający treści multimedialne do pobrania.
 4. Odpowiedzialność usługodawcy za szkody wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia ograniczona jest do wysokości szkody rzeczywistej i do kwoty równej wysokości ceny uiszczonej przez użytkownika. Powyższe ograniczenie nie dotyczy szkody wyrządzonej użytkownikowi w sposób umyślny.
 5. Powyższe zapisy nie ograniczają dalej idących praw użytkownika wynikających z przepisów prawa.

 § 13.

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian i modyfikacji niniejszego regulaminu z powodów technicznych lub merytorycznych, w tym w szczególności w przypadku zmian w obowiązujących przepisach prawa.
 2. Do zamówionych treści multimedialnych stosuje się postanowienia regulaminu obowiązujące w chwili złożenia zamówienia na treści multimedialne.
 3. O zmianach regulaminu użytkownicy będą informowani za pośrednictwem serwisu, podczas logowania użytkownika do konta lub za pośrednictwem aplikacji.
 4. W przypadku nie zaakceptowania zmian w regulaminie, użytkownik ma prawo do odstąpienia od zawartej umowy licencyjnej oraz powinien powstrzymać się od logowania do serwisu, konta lub powstrzymać się od korzystania z aplikacji i powiadomić usługodawcę o tym drogą elektroniczną lub pisemną na adres wskazany w § 1 regulaminu.
 5. Regulamin w jednym dokumencie zawsze dostępny jest w aktualnej wersji pod adresem www.czasczytania.pl
 6. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 14 maja 2015 r.

 

Wykaz załączników:

 1. Informacja dotycząca korzystania z prawa odstąpienia od umowy licencyjnej na udostępnianie treści multimedialnych wraz z pouczeniem o odstąpieniu od umowy oraz wzorem oświadczenia o odstąpieniu od umowy licencyjnej na udostępnianie treści multimedialnych.

 

 

Załącznik nr 1 do Regulamin świadczenia usług udostępniania treści multimedialnych oraz polityka prywatności

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od umowy licencyjnej na udostępnianie treści multimedialnych w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Prawo do odstąpienia od umowy licencyjnej bez podania przyczyny nie przysługuje, jeżeli doszło do pobrania lub uruchomienia odtworzenia przez użytkownika treści multimedialnych przed upływem ww. terminu 14-dniowego.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zamówienia treści multimedialnych.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas na którekolwiek dane wskazane w § 1 regulaminu o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od umowy licencyjnej na udostępnianie treści multimedialnych zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Instrukcja wypełniania:

Proszę wpisać Państwa nazwisko, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, Państwa numer telefonu, numer faksu i adres e-mail.

Mogą Państwo wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą pisemną (na adres: ul. Szkolna 7, 05-304 Stanisławów) lub elektroniczną na nasz adres e-mail (biuro@czasczytania.pl).

Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu w formie elektronicznej i niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy

Jeżeli zażądali Państwo rozpoczęcia świadczenia usług w ramach umowy licencyjnej na udostępnianie treści multimedialnych przed upływem terminu do odstąpienia od umowy – nie zostaną Państwo obciążeni dodatkowymi kosztami.

W przypadku skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy licencyjnej na udostępnianie treści multimedialnych - udostępnione, a nieodtworzone treści multimedialne zostaną wyłączone z możliwości ich odtworzenia.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Do: Piotra Ruty prowadzącego działalność pod firmą „CzasCzytania.pl Piotr Ruta” wpisanego do CEIDG, ul. Szkolna 7, 05-304 Stanisławów, REGON: 146388360, NIP:8222120973, adres strony internetowej: www.czasczytania.pl, adres poczty elektronicznej: biuro@czasczytania.pl, numer telefonu: (+48) 796-838-211

Ja/My (*) ________________________________, niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy licencyjnej na udostępnianie treści multimedialnych:

 

Data zawarcia umowy:

 

 

_______________________________________________

 

Imię i nazwisko konsumenta(-ów):

 

 

_______________________________________________

 

Adres e-mail konsumenta(-ów):

 

 

_______________________________________________

 

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej):

 

 

 

_______________________________________________

 

Data:

 

 

_______________________________________________

 

(*) Niepotrzebne skreślić.